آیا زیرساخت لازم برای پیشگیری از افزایش جرایم اینترنتی همزمان با افزایش سرعت اینترنت وجود دارد؟

0 امتیاز
سوال شده آذر 2, 1394 توسط 24on.ir (10,050 امتیاز)

2 پاسخ

0 امتیاز
پاسخ داده شده آذر 2, 1394 توسط 24on.ir (10,050 امتیاز)

اینترنت_ناامن_آمریکایی فعلی مأمنی است برای انواع بزهکاری و جرم‌خیز و مجرم‌ساز است و از آنجا که فعالیت در این فضا بر مبنای بی هویتی است، پیشگیری از جرم، شناسایی و تعقیب مجرم در ابتدای ارتکاب جرم و تأمین امنیت عمومی و  . اخلاقی کاربران بسیار مشکل و در بخش های بزرگی از #اینترنت_کثیف_آمریکایی فعلی غیرممکن است. باید به این فاجعه توجه داشت که بیش از ۷۵٪ ترافیک مصرفی کنونی بصورت رمز مبادله می شود و اعمال حاکمیت بر آن، عملا ناممکن است .

0 امتیاز
پاسخ داده شده آذر 3, 1394 توسط 24on.ir (10,050 امتیاز)

http://hw8.asset.lenzor.com/lp/10286805-9630-l.jpg

معرفی نرم افزارهای مشابه ایرانی: سلام، بیسفون، ساینا، افسران درنیان، لنزور، ویسگون، انار، ابرک و....

سوالات مشابه

0 امتیاز
1 پاسخ
+1 امتیاز
2 پاسخ
سوال شده آذر 2, 1394 توسط 24on.ir (10,050 امتیاز)
+3 امتیاز
2 پاسخ
سوال شده آذر 2, 1394 توسط 24on.ir (10,050 امتیاز)
+1 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده آذر 2, 1394 توسط 24on.ir (10,050 امتیاز)
+1 امتیاز
2 پاسخ
...