0 امتیاز
توسط (10k امتیاز)

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط (10k امتیاز)

پیشرفت در وابستگی عین پسرفت است...

ماشین صهیونیستی ما را به تعالی نمی رساند...

در سرزمین مجازی دشمن، گمان می کنید فعالید اما در واقع منفعل هستید...

معرفی نرم افزارهای مشابه ایرانی: سلام، بیسفون، ساینا، افسران درنیان، لنزور، ویسگون، انار، ابرک و....

سوالات مشابه

...